AO CMF Course—Advances in Management of Congenital and Secondary Craniofacial Deformity
Taipei, Taiwan
19 Sep 2020 - 20 Sep 2020
View event details
Faculty International
Maarten Koudstaal
Netherlands
Faculty Regional
Yasushi Sugawara PhD
Japan
Xudong Wang
China
Course Director
Han-Tsung Liao
Taiwan
Faculty National
Yang-Ming Chang
Taiwan
Chien-Tzung Chen
Taiwan
Philip Chen
Taiwan
Pang-Yun Chou Medical Doctor
Taiwan
Yu-Ying Chu
Taiwan
Mon-Hsian Hsieh
Taiwan
Po-Cheng Huang
Taiwan
Jing-Wei Lee
Taiwan
Min-Chao Lee
Taiwan
Su-Shin Lee M.D.
Taiwan
Chi-Cheng Liang MD,MS
Taiwan
Ting-Chen Lu
Taiwan
Po Fang Wang
Taiwan
Cheng-Hsien Wu D.D.S., Ph.D.
Taiwan
Shih-Hung Yang
Taiwan
Yen-Chen Yu MD
Taiwan